دانشجویی
یک ماهه - 25 هزار تومان
مشخصات نسخه دانشجویی
 • 1 پرسشنامه
 • 30 سوال
 • 30 روز
 • 200 پاسخگویی
 • ارسال ایمیل به پاسخگویان
 • خروجی Excel
 • نمودار
پژوهشی
سه ماهه - 120 هزار تومان
مشخصات نسخه پژوهشی
 • 10 پرسشنامه
 • 100 سوال به ازای هر پرسشنامه
 • 90 روز
 • پاسخگویی نامحدود
 • ارسال ایمیل به پاسخگویان
 • خروجی Excel
 • نمودار
سازمانی
شش ماهه - 330 هزار تومان
مشخصات نسخه سازمانی
 • پرسشنامه نامحدود
 • سوال نامحدود
 • 180 روز
 • پاسخگویی نامحدود
 • ارسال ایمیل به پاسخگویان
 • خروجی Excel
 • نمودار